Skip to navigation Skip to sub-navigation Skip to content

People

Li Su

Li Su

Ph.D. Candidate, Informatics

lisu@mail.missouri.edu
110 Bond Life Sciences Center

News about Li Su

2023

Single-cell biological network inference using a heterogeneous graph transformer. Ma A, Wang X, Li J, Wang C, Xiao T, Liu Y, Chang H, Wang J, Li Y, Chang Y, Li J, Wang D, Jiang Y, Su L, Xin G, Gu S, Li Z, Liu B, Xu D, Ma Q. Nature Communications; Volume 14, Issue 1.

Date published: February 21, 2023
Featured in this article: Jinpu Li, Duolin Wang, Yuexu Jiang, Li Su, Dong Xu.

Go to article...