Skip to navigation Skip to sub-navigation Skip to content

People

Jinpu Li

Statistician

lijinp@health.missouri.edu
110 Bond Life Sciences Center

2023

Single-cell biological network inference using a heterogeneous graph transformer. Ma A, Wang X, Li J, Wang C, Xiao T, Liu Y, Chang H, Wang J, Li Y, Chang Y, Li J, Wang D, Jiang Y, Su L, Xin G, Gu S, Li Z, Liu B, Xu D, Ma Q. Nature Communications; Volume 14, Issue 1.

Date published: February 21, 2023
Featured in this article: Jinpu Li, Duolin Wang, Yuexu Jiang, Li Su, Dong Xu.

Go to article...